Avís Legal

Condicions generals d'ús

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del producte i / o servei de què gaudeix, i sense utilitzar el present lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets del titular, de la resta d'Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

L'Usuari ha de custodiar adequadament el "Nom d'Usuari" i la "Contrasenya" que li sigui facilitada, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat per els danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos.

Els titulars del lloc podran, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al lloc web per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris.

Propietat Intel·lectual i Industrial

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements disponibles en la present web (gràfics, imatges, fotografies, mostres i materials que apareixen en els mateixos, tecnologies industrials, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, de responsabilitat de Aulavirtualmusica S.L

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. La seva publicació en altres pàgines web o en altres mitjans de comunicació digitals o escrits requereix el consentiment exprés del titular del web, i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Aulavirtualmusica S.L

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

Excepte autorització expressa de Aulavirtualmusica S.L no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal del lloc web.

Llicència

Aulavirtualmusica, a través del seu lloc web, concedeix una llicència perquè els usuaris utilitzin els productes que són venuts en aquest lloc web.
Durada màxima de la llicència d'accés a la plataforma WEB:

• Música i moviment: Un any (365 dies) des del seu registre al sistema.

• Ensenyaments Elementals: Dos anys des del seu registre al sistema.

• Ensenyaments Professionals: Un any des del seu registre al sistema.

Si l'estudiant realitza el canvi a un curs superior abans de la data de caducitat de la llicència, perquè el professor considera que ja està preparat per a això, perdria l'accés a les unitats del curs anterior.

Si la llicència arribés a la data de caducitat abans de fer un canvi de curs, el sistema ja no permetrà l'accés, i és necessària la compra d'una ampliació de llicència per continuar l'ús.

Exoneració de responsabilitat

La titularitat d'aquest lloc no serà responsable:

• Amb caràcter general, respecte de l'ús inadequat del seu lloc web. Els usuaris hauran de fer un ús adequat del mateix, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir el titular per la utilització indeguda.

• Respecte de possibles deficiències tècniques, no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor oa qualsevol prestació.

• Respecte a l'accés per tercers al seu sistema d'adoptar les cauteles tècniques necessàries per tal de protegir les dades i informació a la qual s'accedeix, però sense que sigui responsable d'actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin als esmentats dades. 

Registre General de Protecció de Dades

L'usuari queda informat i consent que les dades recollides, d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, seran incloses en el fitxer "Usuaris curs online" inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable del fitxer és Aulavirtualmusica SL i la finalitat és l'accés al curs en línia, així com les gestions derivades d'això.

L'usuari consent que les dades que apareixen en els camps "Nom i Cognoms" del seu perfil siguen mostrats a la resta d'usuaris en els llistats classificatoris de l'apartat "Joc" de la plataforma.

L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a Av. 9 d'octubre, 82A- despatx 3.- 46.520.- Port de Sagunt - València (Espanya), acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

 

style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; font-size: 12pt;"