Protecció de dades

Registre General de Protecció de Dades

L'usuari queda informat i consent que les dades recollides, d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Reial Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, seran incloses en el fitxer " usuaris curs online "inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable del fitxer és Aulavirtualmusica SL i la finalitat és l'accés al curs en línia, així com les gestions derivades d'això.

Les dades seran eliminats del sistema quen l'usuario cause baixa del curs.

L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a Av. 9 d'octubre, 82A- despatx 3.- 46.520.- Port de Sagunt - València (Espanya), acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".